Statuten

STATUTEN P.V."De Combinatie" te Middelburg

Download de Statuten De Combinatie.pdf

Naam en zetel

Artikel 1

De vereniging draagt de naam Postduivenhoudersvereniging (P.V.) "De Combinatie" Zij is gevestigd in de gemeente Middelburg en heeft domicilie ten huize van de secretaris. De vereniging is als basisvereniging aangesloten bij de vereniging Afdeling Zeeland '96, gevestigd te Middelburg en bij de vereniging Nederlandse Postduivenhouders Organisatie, gevestigd te Veenendaal. Deze worden verder in de Statuten aangeduid als resp. de Afdeling en het N.P.O.

Deze organisaties zijn, net als de vereniging, volledig rechtsbevoegd.

Duur en verenigingsjaar

Artikel 2

2.1 De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd op 17 augustus 2010.

2.2 Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar

Doel

Artikel 3.

3.1 De vereniging stelt zich overeenkomstig de Statuten Afdeling en N.P.O. ten doel het bevorderen en doen bevorderen van de postduivenliefhebberij en de wedstrijdsport met postduiven in de ruimste zin van het woord.

3.2 Zij tracht dit doel overeenkomstig de statuten Afdeling en N.P.O. te bereiken middels alle wettelijke wegen en wel onder andere door:

3.2.1 Het organiseren van wedstrijdvluchten, bij voorkeur op zaterdag en/of het gelegenheid bieden tot inkorving voor wedstrijdvluchten.

3.2.2. Het organiseren van tentoonstellingen voor wedstrijdduiven.

3.2.3. Het bevorderen van samenwerking met andere postduivenhoudersverenigingen welke hetzelfde doel nastreven.

3.2.4. Het eerbiedigen van ieders godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras en geslacht.

3.2.5. Al datgene te doen wat aan het gestelde doel bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord genomen.

Organisatie

Artikel 4

4.1 De vereniging bestaat uit leden, te onderscheiden in gewone leden jeugdleden, ereleden en donateurs.

4.2 Bij beëindiging van het lidmaatschap vervallen automatisch alle rechten op enig bezit van de vereniging.

4.3 Personen welke gewoon lid van de vereniging willen worden moeten de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt. Leden zijn zij die zich schriftelijk hebben aangemeld bij het bestuur en door het bestuur als lid zijn toegelaten. Hiervan blijkt uit een door het bestuur afgegeven verklaring. In geval van niet-toelating door het bestuur kan de algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten. Een enkelvoudige meerderheid van stemmen is dan voldoende voor aanname. Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen of door erfopvolging worden verkregen.

4.4 Jeugdleden zijn natuurlijke personen die op 1 januari van het betreffende jaar nog niet de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. Jeugdleden zijn geen leden in de zin van de wet.

4.5 Ereleden zijn personen, al of niet oud-leden, welke zich voor de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en om deze reden als zodanig zijn benoemd. Een voorstel tot benoeming als erelid moet door tenminste vijf gewone leden worden gedaan. De algemene ledenvergadering dient dit voorstel met drie/vierde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen te steunen om de benoeming definitief te maken. Ereleden hebben dezelfde rechten als gewone leden, zij zijn echter vrijgesteld van contributiebetaling.

4.6 Donateurs zijn natuurlijke personen of rechtspersonen die de vereniging middels een jaarlijkse financiële bijdrage steunen. Zij hebben verder geen rechten binnen de vereniging.

4.7 Het lidmaatschap eindigt door:

4.7.1 Overlijden van het lid

4.7.2. Schriftelijke opzegging aan de secretaris vóór 31 december van het kalenderjaar.

4.7.3. Royement. Voor een royement is een volledig gemotiveerd voorstel van het bestuur dan wel van tenminste 5 gewone leden nodig. Op een algemene ledenvergadering moet dit met een enkelvoudige meerderheid van stemmen worden aangenomen. Als dit voorstel tot royement is ingediend zal het bestuur binnen 2 weken na ontvangst van dit voorstel een algemene ledenvergadering voor dit doel uitschrijven. Gedurende deze periode zal het bestuur, indien zij daartoe termen aanwezig acht, het lid in kwestie verbieden aan alle activiteiten van de vereniging deel te nemen anders dan aan de wedvluchten.

Bestuur

Artikel 5

5.1 Het bestuur bestaat uit tenminste 5 en maximaal 9 personen, echter altijd een oneven aantal, uit een door de stemgerechtigde leden op de jaarvergadering met een enkelvoudige meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen gekozen voor een periode van 3 jaar. Een bestuurslid kan ten allen tijde door de algemene ledenvergadering worden geschorst of ontslagen.

5.2 Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal 3 jaar. Onder een jaar wordt in dezen verstaan een periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse algemene ledenvergaderingen. De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens rooster aftredend bestuurslid is onmiddellijk herbenoembaar. De voorzitter en secretaris zijn nimmer gelijktijdig aftredend. Indien tussentijds een vacature in het bestuur ontstaat zal hierin op de eerstvolgende algemene ledenvergadering moeten worden voorzien waarbij het nieuw benoemde bestuurslid in het schema van aftreden zal komen van het bestuurslid wiens taak hij heeft overgenomen. Bij enkele kandidaatstelling geschiedt benoeming bij acclamatie.

5.3 Het bestuur zal tenminste bestaan uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en 2 commissarissen. De voorzitter wordt in persoon gekozen, de overige gekozen bestuursleden kunnen zonodig de taken verdelen op de eerstvolgende bestuursvergadering. Indien daartoe de noodzaak bestaat kan het bestuur worden uitgebreid met een tweede voorzitter, tweede secretaris en/of tweede penningmeester.

5.4 Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, secretaris en penningmeester. Zij vertegenwoordigen de vereniging in en buiten rechten. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan leden of aan derden om de vereniging binnen de grenzen van de volmacht te vertegenwoordigen.

5.5 Een aftredend bestuurslid heeft zich door aanvaarden van zijn benoeming verplicht na aftreden de onder zijn berusting zijnde zaken en eigendommen van de vereniging binnen 1 week na aftreden over te dragen aan zijn opvolger dan wel, indien deze nog niet is gekozen, aan de voorzitter van de vereniging.

Taken en bevoegdheden bestuur

Artikel 6

6.1 Bestuur vereniging is belast met het besturen van de vereniging.

6.2 Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, alsmede tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of medeschuldenaar verbindt, voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld aan derden verbindt.

6.3 Voor het sluiten van de in lid 2 van dit artikel genoemde overeenkomsten is de goedkeuring van de algemene ledenvergadering vereist, behoudens voor bedragen nader bepaald in het Huishoudelijk Reglement.

6.4 Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies waarvan de leden door het bestuur worden benoemd.

6.5 De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met de secretaris of de penningmeester, dan wel de secretaris tezamen met de penningmeester.

6.6 Bestuur Afdeling kan besluiten van de vereniging, indien deze besluiten tevens de belangen van de afdeling treffen, aan zijn goedkeuring onderwerpen.

6.7 De in dit artikel genoemde taken en bevoegdheden van het bestuur worden nader geregeld bij Huishoudelijk Reglement.

Geldmiddelen

Artikel 7

7.1 De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:

7.1.1 Jaarlijkse contributies door leden

7.1.2 Bijdragen van donateurs

7.1.3 Batige saldi verkregen uit, door of vanwege de vereniging georganiseerde evenementen

7.1.4 Vergoedingen verkregen door verlening van diensten door de vereniging.

7.1.5 Baten ingevolge schenkingen, erfstellingen en legaten.

7.1.6 Andere wettig verkregen baten

7.2 Gewone leden en jeugdleden betalen een jaarlijkse bijdrage, waarvan de hoogte wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering.

7.3 Donateurs betalen jaarlijks een bij drage, waarvan de minimumhoogte wordt vastgesteld door het bestuur

7.4 Het bestuur beheert het vermogen, voert de financiële administratie en brengt op de eerste algemene ledenvergadering van het verenigingsjaar het financieel jaarverslag, tenminste bevattend een staat van baten en lasten over het afgelopen verenigingsjaar. Na beoordeling door de kascontrolecommissie legt het bestuur dit verslag ter goedkeuring voor aan de algemene ledenvergadering.

7.5 Aanwezige gelden die niet direct benodigd zijn voor het liquide houden van de vereniging zullen bij een solide bankinstelling rentegevend worden belegd.

Algemene vergadering

Artikel 8

8.1 Aan de algemene ledenvergadering komen alle bevoegdheden toe die niet door de wet of deze Statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

8.2 Tenminste eenmaal per jaar in het eerste kwartaal van het kalenderjaar wordt er een algemene ledenvergadering gehouden.

8.3 Op deze jaarvergadering komen aan de orde:

8.3.1 Jaarverslag secretaris

8.3.2 Jaarverslag penningmeester

8.3.3 Verslag kascontrolecommiisse

8.3.4 Bestuursverkiezing en evt. voorziening in vacatures

8.3.5 Voorstellen van bestuur en leden.

8.3.6 Déchargeverlening bestuur n.a.v. verslagen

8.4 Indien het bestuur hiertoe termen aanwezig dan wel indien tenminste 5 gewone leden hiertoe vragen, zal een tussentijdse algemene ledenvergadering worden uitgeschreven.

8.5 De oproeping geschiedt door het bestuur d.m.v. een uitnodiging gericht aan alle leden van de vergadering genoemd in artikel 4.1 van deze Statuten.

8.6 De oproepingstermijn en de termijn voor het stellen van kandidaten zal worden geregeld bij Huishoudelijk Reglement.

8.7 In het geval dat door tenminste 5 leden van de vereniging om een algemene ledenvergadering wordt gevraagd, zal het bestuur deze binnen 4 weken na ontvangst van dit voorstel moeten uitschrijven. Indien het bestuur in deze in gebreke blijft zijn de vragende leden gerechtigd dit zelf te doen. In dat geval is het bestuur verplicht om aanwezig te zijn op deze vergadering en de agenda van de vergadering op normale wijze af te werken.

Toegang en stemrecht algemene vergadering

Artikel 9

9.1 Toegang tot de algemene vergadering hebben naast de leden van de vereniging genoemd in artikel 4.1 alle personen die zijn uitgenodigd door het bestuur.

9.2 Spreekrecht hebben alle aanwezigen op de vergadering mits het bestuur hun toestaat het woord te nemen. Het bestuur kan de aanwezigen het spreekrecht beperken, ontnemen of anderszins voorwaarden stellen.

9.3 Geen toegang hebben leden die zijn geschorst. Evenmin hebben toegang de leden aan wie een verbod tot bezoeken van vergaderingen is opgelegd. Het in de laatste zin gestelde wordt nader geregeld bij Huishoudelijk Reglement.

9.4 De algemene vergadering kan slechts geldige besluiten nemen indien tenminste de helft van de leden blijkens de presentielijst op de vergadering aanwezig zijn.

9.5 Indien niet wordt voldaan aan de voorwaarden in artikel 9.4 wordt na tenminste 1 week en ten hoogste 3 weken een 2e algemene ledenvergadering bijeengeroepen, die ongeacht het aantal aanwezige leden besluiten kan nemen over de voor de vorige vergadering geagendeerde onderwerpen.

9.6 Stemmingen over zaken mogen mondeling casu quo bij hand opsteken worden gehouden.

9.7 Stemmingen over personen moeten schriftelijk worden gehouden, tenzij de vergadering unaniem anders besluit.

9.8 Bij het bepalen van de uitslag van de stemming worden ongeldig uitgebrachte stemmen buiten beschouwing gelaten. Met uitzondering van het bepaalde aangaande de benoeming van ereleden is een enkelvoudige meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen voldoende om een in stemming gebracht voorstel aan te nemen.

9.9 Bij een staking van de stemmen zal een herstemming worden gehouden waarbij het voor de 2e maal staken van de stemmen inhoudt dat het voorstel is verworpen.

9.10 Bij een stemming over personen waarbij meer dan 2 kandidaten zijn gesteld zal bij de 2e stemming alleen worden gestemd over de 2 kandidaten die in de l e ronde de meeste stemmen hebben vergaard. Bij een staking van de stemmen beslist het bestuur.

Huishoudelijk Reglement

Artikel 10

10.1 In het Huishoudelijk Reglement van de vereniging kunnen regelingen worden opgenomen welke voor het goed functioneren van de vereniging als dienstig worden aangemerkt, met dien verstande dat hierin geen punten mogen worden opgenomen welke in strijd zijn met het gestelde in deze Statuten.

10.2 Het Huishoudelijk Reglement alsmede wijzigingen hierop moet op de algemene ledenvergadering met enkelvoudige meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen worden aangenomen.

Wijziging van de Statuten

Artikel 11

11.1 Wijziging van de statuten kan slechts plaatsvinden door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.

11.2 Zij die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statuutwijziging hebben gedaan, moeten tenminste 5 dagen vóór de dag van de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag waarop de vergadering werd gehouden.

11.3 Tot wijziging van de statuten kan door de algemene ledenvergadering slechts worden besloten met een meerderheid van tenminste tweederde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.

11.4 De statuutwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Ieder van de bestuursleden is bevoegd de akte van statuutwijziging te doen verlijden.

11.5 het bepaalde in leden 11.1 en 11.2 is niet van toepassing indien in de algemene ledenvergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statuutwijziging met algemene stemmen wordt genomen.

11.6 De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte tot statuutwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het handelsregister waar de vereniging is ingeschreven.

Ontbinding van de vereniging

Artikel 12

12.1 De vereniging kan niet worden ontbonden anders dan op een speciaal daartoe belegde algemene ledenvergadering waarbij tenminste drie/vierde van de gewone leden aanwezig is volgens de presentielijst. In het geval dat op deze vergadering onvoldoende leden aanwezig zijn, zal een 2e speciale vergadering voor dit doel worden uitgeschreven waarbij de verplichte aanwezigheid van drie/vierde van de gewone leden vervalt.

12.2 Op deze vergadering moet het voorstel tot ontbinding met een twee/derde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen worden gesteund om te worden aangenomen.

12.3 De algemene vergadering beslist welke bestemming zal worden gegeven aan het na de liquidatie resterende vermogen en de bezittingen.

12.4 Indien sedert het besluit tot ontbinding een jaar is verstreken zonder dat de algemene vergadering terzake dit vermogen en deze bezittingen een besluit heeft genomen, vervalt het voordelig saldo naar rato aan de leden.

Slotbepaling

Artikel 13

In alle gevallen waarin niet is voorzien door de Statuten, Huishoudelijk Reglement, de Afdeling, het N.P.O. of de wet beslist het bestuur.